ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

1. Studio Rymd: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Dravik 8, 3892BB te Zeewolde, ingeschreven in het

Handelsregister onder KvK-nummer 80887740.

2. Opdrachtgever: iedere rechtspersoon, dan wel natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Studio Rymd een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

3. Partijen: Studio Rymd en de Opdrachtgever gezamenlijk.

4. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Studio Rymd zich jegens de Opdrachtgever verbindt tot het verlenen van Diensten en/of de levering van Producten.

5. Diensten/Dienstverlening: de diensten waartoe Studio Rymd zich in het kader van de Overeenkomst jegens de Opdrachtgever heeft verbonden, waaronder niet-limitatief bedoeld en in de meest ruime zin des woords, begrepen kunnen zijn, ondersteuning bij het stylen, restylen, organizen en inrichten van bedrijfsruimten, leef- en werkplekken en vastgoedprojecten.

6. Producten: de in het kader van de Overeenkomst op basis van huur dan wel verkoop door Studio Rymd aan de Opdrachtgever te leveren zaken.

7. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Studio Rymd en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.

2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door Studio

Rymd worden betrokken.

3. Indien naast deze algemene voorwaarden nog aanvullende voorwaarden van Studio Rymd van toepassing zijn verklaard, zijn deze aanvullende voorwaarden naast elkaar van toepassing en geldt in geval van strijdigheid, het bepaalde in de aanvullende voorwaarden.

4. Indien Partijen reeds eerder op basis van deze algemene voorwaarden met elkaar hebben gecontracteerd, gelden deze algemene voorwaarden ook voor nadien tot stand gekomen Overeenkomsten tussen Partijen zonder dat Studio Rymd deze algemene voorwaarden steeds opnieuw aan de Opdrachtgever ter hand hoeft te stellen.

5. De algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, onder welke benaming dan ook aangeduid, zijn niet op de Overeenkomst van toepassing, behoudens voor zover uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen.

6. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken, bijvoorbeeld middels de door de Opdrachtgever aanvaarde offerte van Studio Rymd of het door Partijen ondertekende contract. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.

7. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

1. Elk aanbod van Studio Rymd – waaronder haar offertes en de in een voorkomend geval nog door de Opdrachtgever te ondertekenen huur- en koopovereenkomst(en) mede begrepen – is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Studio Rymd kan haar aanbod tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de Opdrachtgever, nog herroepen.

2. De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Studio Rymd dat een kennelijke fout of vergissing bevat. De

Opdrachtgever kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van Studio Rymd dat gebaseerd is op door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van Studio Rymd, op de eventueel daartoe door Studio Rymd aangewezen wijze, door de Opdrachtgever is aanvaard. Indien de aanvaarding van de Opdrachtgever afwijkt van het aanbod van Studio Rymd, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Studio Rymd anders aangeeft.

4. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.

ARTIKEL 4. | DERDEN

1. Studio Rymd is gerechtigd om derden bij de uitvoering van de Overeenkomst te betrekken. Studio Rymd is, behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat, niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van eventueel door haar ingeschakelde derden. Zo geldt dat Studio Rymd in elk geval nimmer aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door derden die prestaties verrichten anders dan ter uitoefening van het bedrijf van Studio Rymd.

2. Onder geen beding aanvaardt Studio Rymd enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van fouten of tekortkomingen van derden met wie de Opdrachtgever zelf een overeenkomst heeft gesloten, ook in geval dit op voordracht of advies van Studio Rymd is gebeurd.

3. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eventuele derden die Studio Rymd bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan Studio Rymd, jegens de Opdrachtgever een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden, als ware zij in plaats van Studio Rymd, zelf partij bij de Overeenkomst.

4. Het is mogelijk dat derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst door Studio Rymd worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. Studio Rymd gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat de met haar gesloten Overeenkomst de bevoegdheid inhoudt om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

ARTIKEL 5. | TERMIJNEN

1. De eventuele uitvoerings- en (op)leveringstermijnen waartoe Studio Rymd zich jegens de Opdrachtgever heeft verbonden, zijn slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Studio Rymd treedt niet eerder in dan nadat de Opdrachtgever Studio Rymd Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en

Studio Rymd na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.

2. Indien Studio Rymd voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door de Opdrachtgever te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is Studio Rymd gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering op te schorten voor de duur van de vertraging.

3. Verzuim van Studio Rymd biedt de Opdrachtgever recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 6. | VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER IN HET ALGEMEEN

1. De Opdrachtgever dient alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op de eventueel daartoe door Studio Rymd aangewezen wijze, aan Studio Rymd te verstrekken. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid van alle door hem aan Studio Rymd verstrekte informatie.

2. Voorts dient de Opdrachtgever Studio Rymd steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De Opdrachtgever neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren. De Opdrachtgever is bovendien gehouden Studio Rymd zo spoedig mogelijk mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden die zich al dan niet na totstandkoming van de Overeenkomst openbaren en waarvan redelijkerwijs kenbaar is dat die feiten of omstandigheden van invloed zijn op de tijdige en/of deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst.

3. Studio Rymd dient, indien op locatie van de Opdrachtgever of een andere door de Opdrachtgever aangewezen locatie wordt gewerkt, kosteloos gebruik te kunnen maken alle daar aanwezige en in redelijkheid door Studio Rymd gewenste zaken en voorzieningen. Indien werkzaamheden worden verricht of door of namens Studio Rymd Producten worden geplaatst op de bedoelde locatie, dient de betreffende ruimte veilig, schoon, opgeruimd en vrij van obstakels te zijn.

4. Indien medewerkers van of leidinggevenden binnen de organisatie van de Opdrachtgever, dan wel door de Opdrachtgever ingeschakelde derden bij de uitvoering van de Overeenkomst worden betrokken, staat de Opdrachtgever ervoor in dat deze personen tijdig ter beschikking staan van Studio Rymd en dat zij alle medewerking verlenen teneinde een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst door Studio Rymd mogelijk te maken.

ARTIKEL 7. | LOOPTIJD, ANNULERINGEN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST & VERZETTEN VAN AFSPRAKEN

1. De Overeenkomst eindigt door volbrenging, tenzij uit de aard en/of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat Partijen zich jegens elkaar hebben verbonden tot voortdurende, opvolgende en/of telkens terugkerende prestaties (hierna:

‘duurovereenkomst’. Van een duurovereenkomst is sprake in geval van de verhuur van Producten en in geval van seizoensstyling.

2. Een duurovereenkomst wordt aangegaan voor de uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen bepaalde looptijd, bij gebreke waarvan een bepaalde looptijd van drie maanden van toepassing is.

3. Tenzij de duurovereenkomst conform het bepaalde in het volgende lid tijdig is opgezegd, wordt deze na verstrijken van de overeengekomen bepaalde looptijd stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.

4. Een duurovereenkomst eindigt door Schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, doch niet eerder dan dat de bepaalde looptijd is verstreken. Opzegging geschiedt tegen het einde van de maand.

5. Indien de Opdrachtgever overgaat tot tussentijdse annulering van de Overeenkomst, is Studio Rymd gerechtigd vergoeding te vorderen van de winstderving ten gevolge van de annulering ontstaan. Deze vergoeding betreft het bedrag waarop Studio Rymd tevens aanspraak had gemaakt in geval de Overeenkomst op reguliere wijze was geëindigd.

6. Afspraken en/of consulten met Studio Rymd kunnen door de Opdrachtgever tot 48 uur vóór aanvang van de afspraak c.q. het consult worden verplaatst naar een andere voor Studio Rymd beschikbare datum en/of tijd. In geval een dergelijk verzoek binnen deze termijn wordt gedaan, dan komen de (naar evenredigheid berekende) kosten van een dergelijke afspraak/dergelijk consult aanvullend voor rekening van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 8. | VERHUUR VAN PRODUCTEN

1. Dit artikel is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, uitsluitend van toepassing op

Overeenkomsten betreffende verhuur van Producten, zoals meubelstukken, aardewerk, levend groen en andere interieuraccessoires, alsook de levering van groen- en bloemdecoratie en eventuele andere Producten in het kader van seizoensstyling.

2. De Opdrachtgever verklaart de Producten in de staat te hebben ontvangen als waarin deze aan hem zijn geleverd.

3. Behoudens normale slijtage dient de Opdrachtgever de Producten gedurende de periode dat deze hem ter beschikking staan, in dezelfde staat te houden als waarin deze aan hem zijn geleverd. De Opdrachtgever is verplicht om de Producten, behoudens normale slijtage, in oorspronkelijke staat en tijdig weer aan Studio Rymd terug te leveren. De Opdrachtgever verbeurt een boete ter grootte van de tweemaal de naar evenredigheid vastgestelde dagprijs van de Producten voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de Opdrachtgever in gebreke blijft met het terugleveren van de Producten, onverminderd het recht van Studio Rymd om vergoeding te vorderen van de eventueel extra gemaakte kosten en overige geleden schade. Indien de Producten, behoudens normale slijtage, in een mindere staat aan Studio Rymd worden teruggeleverd dan waarin zij bij aanvang van de Overeenkomst ter beschikking van de Opdrachtgever zijn gesteld, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle door Studio Rymd gemaakte reparatie- en herstelkosten, onverminderd het recht van Studio Rymd om vergoeding van eventuele overige schade te vorderen. Indien bij teruglevering van de Producten deze niet direct door Studio Rymd gecontroleerd worden op schade, zal Studio Rymd dit alsnog doen binnen 72 uur na de teruglevering. De schade in verband met eventueel geconstateerde gebreken van de Producten waarvoor de Opdrachtgever krachtens deze algemene voorwaarden aansprakelijk is, komt voor rekening van de

Opdrachtgever.

4. De Opdrachtgever dient de Producten uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met de bestemming van de Producten. De wijze van gebruik van de Producten zijn voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

5. De Opdrachtgever zal als een goed huurder voor de Producten zorgdragen. De Opdrachtgever is te allen tijde verplicht Studio

Rymd dan wel een door hem gemachtigde de vrije toegang te verschaffen tot de plaats waar de Producten zich bevinden teneinde de toestand van de Producten te laten inspecteren.

6. Indien door Studio Rymd aan de Opdrachtgever omtrent het gebruik van de Producten aanwijzingen worden verstrekt, is de

Opdrachtgever gehouden deze aanwijzingen strikt in acht te nemen.

7. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de Producten onder te verhuren of anderszins buiten de locatie waar het volgens

Overeenkomst is bestemd om te worden gebruikt, ter beschikking van derden te stellen.

8. Gehele of gedeeltelijke afstand of overdracht van gebruik van de Producten om niet of onder bezwarende titel, of anderszins, is niet toegestaan. Onverminderd het bepaalde in de vorige zin, draagt de Opdrachtgever in de verhouding tot Studio Rymd in elk geval de verantwoording en het risico voor gedragingen van diegene(n) aan wie de Opdrachtgever de feitelijke macht over de Producten geheel of gedeeltelijk, voor kortere of langere tijd, mocht hebben overgedragen of overgelaten.

9. Indien zich gedurende de looptijd van de Overeenkomst een gebrek in of aan het Product voordoet, dient de Opdrachtgever dit

direct te melden aan Studio Rymd. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zelf gebreken te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de Producten.

10. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel, is de Opdrachtgever in geval van diefstal of verlies van, of schade aan de Producten verplicht hiervan terstond melding te doen aan Studio Rymd. Tevens zal de Opdrachtgever in geval van diefstal of verlies of in geval van molestschade hiervan terstond aangifte doen bij de politie van de gemeente waarin die diefstal, het verlies dan wel molestschade zich heeft voorgedaan en een kopie van die aangifte terstond aan Studio Rymd doen toekomen. Indien de Opdrachtgever de in dit lid genoemde verplichtingen niet nakomt, is zij, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gehouden tot vergoeding van alle schade aan Studio Rymd die het gevolg zal zijn van de hiervoor genoemde gebeurtenissen.

11. Bij verlies, vermissing, vervreemding, diefstal of verduistering van de Producten, is de Opdrachtgever verplicht de vervangingswaarde van de Producten te vergoeden, onverminderd het recht van Studio Rymd om vergoeding van de volledige geleden schade te vorderen.

ARTIKEL 9. | VERKOOP VAN PRODUCTEN

1. Dit artikel is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, uitsluitend van toepassing op

Overeenkomsten betreffende verkoop van Producten.

2. De levering van de Producten vindt plaats door bezorging daarvan op het bij Studio Rymd bekende afleveradres van de

Opdrachtgever.

3. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Opdrachtgever op het moment dat de Producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen.

4. Alle door Studio Rymd aan de Opdrachtgever verkochte Producten blijven haar eigendom totdat de Opdrachtgever alle betalingsverplichtingen uit de betreffende Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

5. Het is de Opdrachtgever verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

6. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Opdrachtgever verplicht Studio Rymd hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

7. De Opdrachtgever geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Studio Rymd of de door Studio Rymd aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Studio Rymd is bij verzuim van de Opdrachtgever gerechtigd de hier bedoelde Producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever.

8. Uitsluitend op verkochte Producten in nieuwstaat wordt garantie geleverd, te weten de fabrieksgarantie die door de toeleverancier van Studio Rymd met de Producten wordt meegeleverd.

9. Onverminderd de eventuele fabrieksgarantievoorwaarden, vervalt de garantie in elk geval indien een gebrek van het geleverde het gevolg is van een na de levering van buiten komende oorzaak of een andere niet aan Studio Rymd of haar toeleverancier toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging van buitenaf, natuurlijke slijtage, molestschade, onjuiste of onoordeelkundige behandeling en gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Studio Rymd, het niet vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden en het aanbrengen van veranderingen (waaronder mede begrepen reparaties) aan het geleverde door de Opdrachtgever zelf of door derden, die niet met voorafgaande Schriftelijke instemming van Studio Rymd of in opdracht van Studio Rymd zijn uitgevoerd.

ARTIKEL 10. | KLACHTEN

1. De Opdrachtgever is, onverminderd het bepaalde in de volgende leden van dit artikel, gehouden om een eventuele klacht omtrent de uitvoering van de Overeenkomst door Studio Rymd, onverwijld na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van de door hem veronderstelde tekortkoming, aan Studio Rymd mondeling kenbaar te maken en vervolgens binnen acht dagen, onder nauwkeurige opgave van de gronden waarop de klacht betrekking heeft, aan Studio Rymd Schriftelijk te bevestigen. Het recht van de Opdrachtgever om te reclameren vervalt door verstrijken van 14 dagen na oplevering van de Diensten.

2. Klachten over de hoogte van factuurbedragen dienen binnen vijf werkdagen Schriftelijk en gemotiveerd bij Studio Rymd te zijn ingediend.

3. Ten aanzien van de levering door Studio Rymd van Producten aan de Opdrachtgever, dient de Opdrachtgever op het moment van leveren daarvan, althans onverwijld daarna, te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid van de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de Producten naar oordeel van de Opdrachtgever niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en), dient hij daarvan onverwijld mededeling te doen aan Studio Rymd.

4. Klachten met betrekking tot ten tijde van de levering van de Producten redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen twee werkdagen nadat de Opdrachtgever van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, Schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de gronden waarop de klacht betrekking heeft, bij Studio Rymd te zijn ingediend.

5. Indien de Opdrachtgever niet tijdig en overeenkomstig het bepaalde in de voorgaande leden klaagt, vloeit er voor Studio Rymd uit een dergelijke klacht van de Opdrachtgever geen enkele verplichting voort.

6. Ook indien de Opdrachtgever tijdig klaagt, blijft zijn verplichting tot tijdige betaling aan Studio Rymd bestaan.

ARTIKEL 11. | OVERMACHT

1. Studio Rymd is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer

geldende opvattingen niet kan worden toegerekend toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, alle van buiten komende oorzaken waarop Studio Rymd geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, waaronder mede begrepen ziekte van of andere persoonlijke omstandigheden betreffende de feitelijke opdrachtneemster(s), vervoersbeperkingen, tekortkomingen van derden, rampen, epidemieën, pandemieën, brand, maatregelen van enige overheid, storingen in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van Studio Rymd of derden.

2. Voor zover de overmachtssituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

3. Indien Studio Rymd bij het intreden van de overmachtssituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan haar verplichtingen kan voldoen, blijft de Opdrachtgever de prijs voor het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst verschuldigd, als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst. In verband met overmacht geleden schade anders dan (gedeeltelijke) restitutie dan wel (gedeeltelijke) kwijtschelding van de overeengekomen prijs voor dat gedeelte van de Overeenkomst dat door overmacht is getroffen, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 12. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. Studio Rymd is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Studio Rymd ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Opdrachtgever Schriftelijk door Studio Rymd in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Opdrachtgever zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

2. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet

Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Studio Rymd gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

3. De Opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Studio Rymd op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.

4. De Opdrachtgever is verplicht de schade die Studio Rymd ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.

5. Indien Studio Rymd de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Opdrachtgever terstond opeisbaar en is Studio Rymd, indien en voor zover de Overeenkomst voorziet in de verhuur van Producten, onverminderd haar overige rechten, bevoegd de Producten onmiddellijk terug te nemen.

ARTIKEL 13. | PRIJZEN, BIJKOMENDE KOSTEN EN BETALINGEN

1. Het aanbod van Studio Rymd vermeldt de toepasselijke prijzen. Deze prijzen zijn exclusief eventuele reis-, bezorg- en parkeerkosten. Reiskosten worden in rekening gebracht vanaf een reisafstand van 30 kilometer.

2. Eventueel meerwerk wordt verricht tegen een nader tussen Partijen overeen te komen meerprijs.

3. Alle door Studio Rymd vermelde en door de Opdrachtgever aan Studio Rymd verschuldigde bedragen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

4. Indien en voor zover de prijs en/of bijkomende kosten op basis van nacalculatie zijn aangeboden, worden de daadwerkelijk door of namens Studio Rymd gewerkte uren en gemaakte kosten op basis van nacalculatie aan de Opdrachtgever doorberekend.

5. Indien en voor zover een vaste prijs is overeengekomen, is deze prijs gebaseerd op de feiten en omstandigheden die Studio

Rymd bekend waren op het moment dat Studio Rymd deze prijs aan de Opdrachtgever heeft aangeboden. Indien zich in dat geval prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren voordoen welke Studio Rymd redelijkerwijs niet kon voorzien en waarop Studio Rymd redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, is Studio Rymd gerechtigd deze prijsstijgingen aan de Opdrachtgever door te berekenen.

6. Tenzij ter zake uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, is Studio Rymd gerechtigd gefaseerde betaling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van het door de Opdrachtgever aan Studio Rymd verschuldigde te vorderen.

7. Studio Rymd is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat de Opdrachtgever alle op hem rustende en reeds opeisbare betalingsverplichting jegens Studio Rymd is nagekomen.

8. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Studio Rymd aangewezen wijze, binnen de door Studio Rymd vermelde of aangezegde termijn.

9. Indien, in geval van automatische incasso, een betaling wordt gestorneerd of om andere redenen niet automatisch kan worden geïncasseerd, is Studio Rymd gerechtigd de openstaande betaling middels overboeking vorderen. Betaling daarvan dient te geschieden binnen de op de betreffende factuur vermelde termijn.

10. Studio Rymd is gerechtigd de aan de Opdrachtgever toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.

11. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet

Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

12. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Opdrachtgever intreedt, is de Opdrachtgever, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.

13. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de

Opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 200,- (exclusief btw).

ARTIKEL 14. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1. De Opdrachtgever draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door hem opgedragen Diensten, onjuistheden in de door Opdrachtgever verlangde werkwijzen en verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Studio Rymd kan worden toegerekend.

2. In het kader van de Dienstverlening verbindt Studio Rymd zich uitsluitend tot een inspanningsverbintenis zonder dat zij kan instaan voor het behalen van de resultaten die de Opdrachtgever met het aangaan van de Overeenkomst voor ogen stonden.

3. Studio Rymd is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Studio Rymd is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 5, jegens de Opdrachtgever slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Studio Rymd in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Studio Rymd aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Studio Rymd toegerekend kunnen worden;

– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.

4. Mocht Studio Rymd ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Studio

Rymd te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Opdrachtgever dient Studio Rymd hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Studio Rymd ter zake vervalt.

5. De aansprakelijkheid van Studio Rymd is beperkt tot ten hoogste het alsnog deugdelijk uitvoeren van de Diensten, dan wel herstel of vervanging van de leverantie waarop de aansprakelijkheid van Studio Rymd betrekking heeft. Indien herstel of vervanging niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van Studio Rymd beperkt tot de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Studio Rymd betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Studio Rymd nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door Studio Rymd afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Studio Rymd dat krachtens die verzekering toepassing vindt.

6. De Opdrachtgever vrijwaart Studio Rymd van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de

Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) andere(n) dan aan Studio Rymd toerekenbaar is. Indien Studio Rymd uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Studio Rymd zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Studio Rymd, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Studio Rymd en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

7. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Studio Rymd één jaar.

ARTIKEL 15. | GEHEIMHOUDING IN HET KADER VAN ORGANIZEN

1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing ten aanzien van de Dienst organizen.

2. Partijen zijn gehouden geheimhouding te betrachten ten aanzien van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de

Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Als vertrouwelijke informatie wordt aangemerkt, informatie die uitdrukkelijk door de andere Partij als zodanig is aangemerkt of indien dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

3. Studio Rymd treft passende technische en organisatorische maatregelen om vertrouwelijke informatie te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Met deze maatregelen staat Studio Rymd in voor een passend beveiligingsniveau, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging.

4. Indien Studio Rymd, op grond van een wettelijk voorschrift of gerechtelijk bevel, verplicht is vertrouwelijke informatie aan een derde te verstrekken en Studio Rymd zich ter zake niet kan beroepen op het recht van verschoning, dan is Studio Rymd niet verplicht tot vergoeding van enige schade of schadeloosstelling. Voorts is de Opdrachtgever in dat geval niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

ARTIKEL 16. | INTELLECTUELE EIGENDOM

1. Studio Rymd behoudt zich alle auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom voor op de door haar vervaardigde en geleverde moodboards, plattegronden, plannen, analyses en overige documentatie, alsmede op de door haar ideeën en gehanteerde werkwijzen. Het is de Opdrachtgever verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, te (doen) reproduceren of anderszins te (doen) gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze goederen ter beschikking zijn gesteld van de Opdrachtgever.

2. In geval van een inbreuk op het bepaalde in het vorige lid, worden alle wettelijke rechten voorbehouden die toekomen aan

Studio Rymd dan wel de in het vorige lid bedoelde derden, waaronder het recht op schadevergoeding en onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk.

ARTIKEL 17. | SLOTBEPALINGEN

1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Studio Rymd wordt aangewezen 0m van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.